Przejdź do menu Przejdź do treści

Akademia Kreatywności

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności). Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia.

Celem zadania jest nabycie i/lub doskonalenie przez Uczestników/Uczestniczki kluczowych kompetencji miękkich w tym m.in. nabycie wiedzy dotyczącej zasad motywowania przez cele, warunków dobrego przywództwa, sposobów kreatywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i radzenia sobie ze stresem.

Zaplanowano 3 edycje Akademii Kreatywności, na które składają się, realizowane w latach 2020/21, 2021/22, warsztaty z następujących obszarów:

  • Inteligencja emocjonalna (4h) oraz samoregulacja i przywództwo (4h) – 8 h dydaktycznych
  • Kreatywność (4h) i metoda Design Thinking (4h) – 8 h dydaktycznych
  • Radzenie sobie ze stresem (4h) i motywacja (4h) – 8 h dydaktycznych

 

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja do dwóch edycji w październiku 2020 r.
2. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2021 r.

Do udziału w zadaniu mogą zgłaszać się studenci studiów stacjonarnych UP I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym roku akademickim jeden z czterech ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów:

– studenci II i III  roku studiów I stopnia

– studenci I i II roku studiów II stopnia

– studenci IV i V roku studiów jednolitych magisterskich

 

W każdej edycji przewidziane jest uczestnictwo 18 osób.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”