Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Działania w ramach PRK mają na celu pogłębienie wiedzy studentów/ek z zakresu obsługi specjalistycznych oprogramowania oraz wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Zaplanowano:
Szkolenia: Do wyboru 2 z 3 oferowanych: E-commerce,drugie i trzecie, które wybierze grupa z:Autocad/Inventor/Solidworks oraz SketchUP/Druk3d
Warsztaty prowadzone w formie gier symulacyjnych z technologii zwinnych (AGILE)
Zadanie praktyczne: projekty grupowe/tematy zgłaszane przez firmę zgodne z kierunkiem studiów, realizacja pod opieką ekspertów
Wizyty studyjne: 1-dniowa na terenie Krakowa, 2-dniowa połączona z warsztatami

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów (w przypadku studiów 4-semestralnych) lub II semestr studiów (w przypadku studiów 3-semestralnych). Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 15 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”