Przejdź do menu Przejdź do treści

Dla pracowników

Szkolenia dla kadry administracyjnej

Opis zadania

W ramach zadania zrealizowany zostanie szeroki wachlarz szkoleń dla pracowników kadry administracyjnej. Rekrutacja na każde szkolenie zostanie zorganizowana osobno. Każdy pracownik będzie mógł wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń, o ile spełni warunki rekrutacji i zostanie przyjęty na szkolenie.
Zaplanowano następujące formy wsparcia:

a) szkolenia zamknięte z zakresu:
(nazwy szkoleń zostaną określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym)
– wdrażania i zmian wprowadzonych ustawą „prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – 3 tematy szkoleń, każde po 8h,
– Microsoft: MS Excel na 3 poziomach zaawansowania – 8, 16, 24h, MS Word – 16h,
– grafiki komputerowej: Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign – każde po 24h,
– prawa: Kodeks Postepowania Administracyjnego, prawo autorskie, zamówienia publiczne, prawo pracy, prawo budowlane – każde po 16h,
– finansowo-księgowego: VAT, PIT, CIT, analiza finansowa, zmiany w prawie – każde po 16h,

b) szkolenia komercyjne z zakresu:
(nazwy szkoleń proponuje Kandydat/Kandydatka w formularzu zgłoszeniowym)
– BHP,
– pozyskiwanie funduszy i rozliczanie projektów,
– marketingowe,
– informatyczne,

c) studia podyplomowe z zakresu:
(nazwy studiów podyplomowych proponuje Kandydat/Kandydatka w formularzu zgłoszeniowym)
– z zakresu umiejętności graficzno-promocyjnych,
– z administracji,
– informatyczne

d) kompetencje komunikacyjne:
– szkolenie Komunikacja w zespole – 16h,
– szkolenie Obsługa klienta – 16h,
– szkolenie Asertywność – 8h,
– szkolenie Negocjacje – 16h,
– szkolenie Zarządzanie czasem – 16h,
– szkolenie Radzenie sobie ze stresem – 8h,

e) kompetencje językowe:
– kursy j. angielskiego – 2 semestry po 56h.

Szkolenia będą się odbywać w grupach maksymalnie 20 osobowych, zostaną przeprowadzone w formie warsztatowej, poprowadzą je doświadczeni trenerzy. Szkolenia odbędą się w godzinach pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym (poza szkoleniami komercyjnymi, studiami podyplomowymi i kursami j. angielskiego).
Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy podniosą swoje kompetencje, co będzie mieć bezpośredni wpływ na efektywność procesu zarządzania w Uczelni.

.

Rekrutacja na poszczególne szkolenia będzie ogłaszana na bieżąco.

Rekrutacja na szkolenia dla kadry administracyjnej w ramach projektu pn. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”- nabór od 19 listopada do 6 grudnia 2019r.

Ogłoszenie o rekrutacji dla kadry administracyjnej

Regulamin rekrutacji i udziału wszkoleniach dla kadry administracyjnej

Załącznik A.1_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*****

UWAGA!

Rekrutacja na szkolenia dla kadry administracyjnej w ramach projektu pn. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” zostaje przedłużona do 25 czerwca 2019 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry administracyjnej

Ogłoszenie o rekrutacji dla kadry administracyjnej

Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY

.

Harmonogram wsparcia

Harmonogram szkoleń_ kadra administracyjna II etap_

***

W związku ze stanem siły wyższej i treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidującym zawieszenie zajęć na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia
szkolenia w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”
dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w terminie do 10 kwietnia zostają odwołane.
O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.
.

****

Harmonogram szkoleń_październik 2019 r

Harmonogram szkoleń_wrzesień 2019 r

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”