Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie dla kierunku Architektura Informacji

Opis zadania

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Architektura Informacji. Absolwent tego kierunku projektuje przestrzeń funkcjonalną, komunikaty graficzne, prowadzi badania i analizy w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, potrafi wykorzystać TIK. Ma umiejętności poszukiwane w świeci pełnym przekazów informacyjnych.
W ramach zadania realizowany będzie cykl zajęć:
II rok:
Oblicza architektury informacji 12h, Wyszukiwanie informacji 10h, Poetyka przekazu wizualnego 12h, Skuteczne sposoby prezentacji własnych projektów 16h, Własność intelektualna w Architekturze Informacji 6h, Typo-przekaz, 8h, Zagadnienia z projektowania gier 3h, praca warsztatowa w grupach nad problemami: Systemy nawigacji a systemy organizacji 15h, Testowanie użyteczności systemów informacyjnych WWW 15h,

III rok:
Oblicza architektury informacji 30h, Projektowanie propozycji wartości 10h, Interpretacja przekazu 12h (zajęcia terenowe), Strategie projektowania AI dla aplikacji mobilnych 15h – praca pod opieką koordynatora i ekspertów nad projektowaniem gry miejskiej

Zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi metodami. Prowadzący będą ekspertami, w dużej części -praktykami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”