Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna oraz Zarządzanie w służbach społecznych

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna dotyczącego samoobrony. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Działania mają na celu wyposażenie przyszłych pracowników socjalnych w umiejętność odparcia agresji fizycznej i słownej podczas pracy w środowisku patologicznym; od III edycji projektu wsparciem zostaną objęci również studenci/ studentki kierunku Zarządzanie w służbach społecznych.

Zaplanowano:
Cykl warsztatów teoretycznych 10 h obejmujący zagadnienia: rozpoznanie sytuacji zagrożenia, dobór reakcji do poziomu zagrożenia, aspekty psychologiczne i prawne samoobrony.
Cykl warsztatów praktycznych 30 h (prowadzonych przez praktyka) obejmujących kurs samoobrony w sali gimnastycznej.

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Praca Socjalna, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 20 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”