Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Zgodnie z „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” posiadanie wysokich tzw. kompetencji miękkich jest oczekiwane przez większość pracodawców. Uczestnicy PRK zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne, poznają zasady pracy w zespole, radzenia sobie z emocjami.

W ramach PRK zostaną przeprowadzone warsztaty:

Moduł nr 1:

• Komunikacja interpersonalna

• Radzenie sobie z trudnościami życiowymi

• Zarządzanie czasem i motywowanie samego siebie

• Sztuka pięknego życia i kultura osobista

Moduł nr 2:

• Emisja głosu i estetyka wypowiedzi

• Regulacja emocji w sytuacjach ekspozycji społecznej

• Motywowanie przez cele

• Sztuka pięknego życia i kultura osobista

Warsztaty będą w formie aktywnej z wprowadzeniem teoretycznym. Realizowane będą zadania praktyczne, analizy przykładów, scenki dramowe, gry dydaktyczne, praca w grupach nad problemem.

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w listopadzie 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym semestrze jeden z 2 ostatnich semestrów studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 48 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”