Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie dla kierunku Matematyka

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Matematyka. Absolwent tego kierunku ma wiedze i umiejętności do podjęcia zawodu nauczyciela, bądź pracy w centach BPO przy analizie danych. Jest to branża intensywnie rozwijająca się w okolicach Krakowa o dużym zapotrzebowaniu na pracowników.
Zaplanowano:

– pogłębione konsultacje programu kształcenia i przedmiotów specjalnościowych z interesariuszami, opracowanie wspólnie z nimi materiałów dydaktycznych i multimedialnych, pomocy naukowych i dydaktycznych do zajęć z programu kształcenia oraz dodatkowych warsztatów w ramach Projektu;

– realizacja cyklu warsztatów opracowanych wspólnie z interesariuszami, ściśle odpowiadających ich potrzebom (po 4 warsztaty 30h na każdej z 2 specjalności).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”