Przejdź do menu Przejdź do treści

Dla pracowników

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Opis zadania

W ramach zadania zrealizowany zostanie cykl szkoleń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pełniących funkcje kierownicze oraz ich zastępców.
Cykl będzie składał się z następujących szkoleń:
1. Zarządzanie przez cele, 24h;
2. Przeprowadzanie oceny pracownika, 16h;
3. Zarządzanie zespołem, 24h;
4. Przywództwo, 16h;
5. Rozwiązywanie konfliktów, 16h;
6. Budżetowanie i kontrola kosztów, 16h;

Pracownicy zostaną podzieleni na grupy (maksymalnie 15 osobowe), szkolenia zostaną przeprowadzone w formie warsztatowej, poprowadzą je doświadczeni trenerzy. Szkolenia odbędą się w godzinach pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym. Jedno ze szkoleń będzie szkoleniem wyjazdowym.

Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy podniosą swoje kompetencje zarządcze, co będzie mieć bezpośredni wpływ na efektywność zarządzania podległymi jednostkami.

Rekrutacja
Rekrutacja do zadania jest rekrutacją zamkniętą – do projektu zostaną przyjęci wszyscy pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych lub pełniących funkcje kierownicze oraz ich zastępcy na dzień 2 stycznia 2019 r.

Regulamin rekrutacji

Harmonogram wsparcia

Harmonogram szkolenia_Kadra_Kierownicza

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”