Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Projekt „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Cel projektu
Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju obejmującego zadania z zakresu zarządzania Uczelnią, podnoszenia kompetencji u co najmniej 394 pracowników oraz podnoszenia kompetencji u co najmniej 772 studentów w okresie do końca IX 2022r.

Efekty
• 772 osoby podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
• 1 uczelnia wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
• 218 pracowników uczelni podniesie swoje kompetencje zarządcze dzięki wsparciu z EFS
• 176 pracowników uczelni podniesie swoje kompetencje dydaktyczne dzięki wsparciu z EFS
• 170 osób zostanie objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanym do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
• 687 osób zostanie objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
• 195 pracowników kadry dydaktycznej zostanie objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia
• 242 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni zostanie objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią

Okres realizacji
01.10.2018 r. – 30.09.2022 r.

Wartość projektu
13 712 646,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 11 557 018,08 zł

Zakres projektu
• Wdrożenie zmian w zakresie restrukturyzacji procesu zarządzania
• Wsparcie informatycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania
• Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze kadr kierowniczych
• Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze kadr administracyjnych
• Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne kadry dydaktycznej
• Wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia
• Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
• Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa
• Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka
• Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura Informacji
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia Polska
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Art&Design
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych
• Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych

Uczestnicy
Projekt skierowany jest do pracowników i studentów/ek Uniwersytetu Pedagogicznego spełniających kryteria rekrutacji w ramach poszczególnych zadań.

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”