Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji językowych

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji językowych pn. „Język angielski w biznesie” rozwijający kompetencje językowe. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Zgodnie z „Bilans kompetencji językowych dla miasta Krakowa” w Krakowie występuje wyjątkowo duże zapotrzebowanie na pracowników biegle posługujących się językami. Wynika to z dynamicznego rozwoju branż BPO i IT. Analiza ankiet studentów/ek UP potwierdza chęć nauki języka specjalistycznego. Uczestnicy PRK zwiększą swoją znajomość j. angielskiego oraz poznają język angielski biznesowy.

W ramach kursu zostaną przeprowadzone 2 moduły:
MODUŁ 1 Język angielski w biznesie z zastosowaniem metody PBL (Problem based learning) obejmuje:
Język angielski dla potrzeb rynku pracy, Korespondencja biznesowa- każde po 15h (10h część teoretyczno-językowa prowadzi lektor, 5h część praktyczna prowadzą pracownicy instytucji sektora biznesu),
MODUŁ 2 Kurs przygotowawczy do egzaminu LCCI (tzw. Passport to employment) Realizacja Kurs języka biznesowego po 30h w semestrze.

Po zakończeniu kursu studenci/tki przystąpią do wewnętrznego egzaminu LCCI na poziomie dostosowanym do grupy.

****

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku/listopadzie 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2021 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym semestrze jeden z 2 ostatnich semestrów studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 60 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”