Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji językowych

Rekrutacja

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 8 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji językowych.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP II stopnia na jednym z dwóch ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów lub studiów jednolitych magisterskich. Celem zadania jest podniesienie kompetencji językowych, w tym zwiększenie znajomości języka angielskiego biznesowego.

Regulamin rekrutacji i udziału w programie rozwoju kompetencji językowych

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik A FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) Zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów,
3) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Termin testu kompetencji językowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty należy składać w terminie do 30 listopada 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Program Rozwoju Kompetencji językowych” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Program Rozwoju Kompetencji językowych” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych – kwestionariusz-osobowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”