Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji językowych

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 9 października 2020 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji językowych.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry zaplanowanego toku realizacji studiów. Celem zadania jest podniesienie kompetencji językowych, w tym zwiększenie znajomości języka angielskiego biznesowego.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:

  • Załącznik A FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z klauzulą informacyjną – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
  • Zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

 

Termin testu kompetencji językowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 21 października 2020 roku:

  • w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Program Rozwoju Kompetencji językowych” lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,, Program Rozwoju Kompetencji językowych” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych – oświadczenie uczestnika

Załącznik-C do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych – deklaracja uczestnictwa

Załącznik-D do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych – kwestionariusz osobowy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”