Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa jest odpowiedzią na powstałe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa. Zakres kompetencji z obszaru bezpieczeństwa (w tym wiedzy w obszarze reagowania na zagrożenia epidemiologiczne czy terrorystyczne) oczekiwany jest od urzędników, pracowników organizacji III sektora, administracji samorządowej, sektora ochrony zdrowia.  Realizacja programu pozwoli na zdobycie dodatkowych uprawnień w tym ratownika (cenionych na rynku pracy), umiejętności wykorzystania wirtualnej rzeczywistości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie modelowania potencjalnych zagrożeń oraz ich profilaktyki.

 

Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa skierowany jest do osób będących w dniu przyjęcia do projektu studentami/kami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej studiów stacjonarnych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków: administracja, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo zdrowotne, stosunki międzynarodowe, prawo na jednym z czterech ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów.

 

Program obejmuje realizację 3 edycji, z której każda obejmuje cykl szkoleń do wyboru:

Cyberbezpieczeństwo – 15 h zajęć z zakresu

i/lub

Bezpieczeństwa indywidualnego oraz ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz samorządowej – 15 h z zakresu

i/lub

Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 66 h z zakresu

 

Limit miejsc na drugą i kolejne rekrutacje uzależniony jest od wyniku pierwszej rekrutacji – globalnie w ramach każdego kursu limit miejsc na wszystkie trzy edycje to 90 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”