Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie dla kierunku Bezpieczeństwo Państwa

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Bezpieczeństwo państwa. Absolwent/ka będzie przygotowany do pracy w służbach mundurowych, instytucjach sektora publicznego, prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W obliczu terroryzmu zapotrzebowanie na absolwentów kierunku rośnie.
Zaplanowano realizacje projektu DAIS (Demystification- Algorithms- Imaginations Supplement):

Demystification – zajęcia na I roku demistyfikujące wyobrażenia o rzeczywistości w świecie mediów społecznościowych i zagrożeń hybrydowych. Pod kierownictwem tutora moderowanie między sobą dyskusji w Internecie i podjęcie próby krytycznego spojrzenia na treści dostępne w świecie mediów klasycznych i wirtualnych. Włączenie w dyskusję np. pracowników policji, technika kryminalistyki, wojskowych

Algorithms – zajęcia na II i III roku (1/semestr) wykorzystujące scenariusze gier decyzyjnych, WebQest, pracę grupową. Przygotowanie scenariusza przy udziale pracownika naukowego i specjalisty praktyka reprezentującego instytucje bezpieczeństwa (konsultacje). W grach wykorzystane zostaną efekty kształcenia wypracowane w ramach kursów z planu studiów. Gry dotyczyć będą a/ organizacji działań wojskowych analogicznych do ogólnopolskich manewrów Anakonda; b/ zarządzania kryzysowego np. w czasie klęski żywiołowej, c/ wielopłaszczyznowych działań w tym ataku terrorystycznego w trakcie imprezy masowej o dużym stopniu złożoności; d/ symulacji rozmów pokojowych kończących jeden ze współczesnych konfliktów zbrojnych. W grach wykorzystane zostaną efekty kształcenia wypracowane w ramach kursów z planu studiów

Imaginations Supplement – to komponent na II i III roku umożliwiający uzupełnienie gier decyzyjnych i realizowanego programu, o wykłady-dyskusje ze specjalistami.6 wykładów uzupełniających plan studiów. Zaproszenia dotyczyć będą takich zawodów jak np. psycholog sądowy, toksykolog, patolog, terapeuta uzależnień, kryptolog, grafolog itp.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”