Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje 3-semestralnego Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych pn. „Przygotowanie do biznesu„. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych i nabycie przez uczestnika/czke wiedzy nt. zakładania i prowadzenia biznesu, powoduje, że przeszkolone osoby 3-krotnie częściej niż inne zakładają firmę. Uczestnicy PRK zdobędą wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, poznają zasady zakładania i prowadzania firmy.

Zaplanowano:
– dwa moduły warsztatów:
MODUŁ 1 EBC*L (European Business Competence License, poziom A) 120h; obejmujący cykl warsztatów z zagadnień wprowadzających osoby nie będące ekonomistami w świat biznesu. Obejmie warsztaty: Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie 30h, Analiza wskaźników sytuacji gospodarczej firmy 30h, Rachunek i kalkulacja kosztów firmy 30h, Prawo spółek 30h.

Szczegółowy program kształcenia przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego jest ściśle ustalony i będzie przeprowadzony wg oficjalnego sylabusa. Po zakończeniu modułu studenci przystąpią do egzaminu EBC*L certyfikującego ich kompetencje biznesowe tzw. „biznesowego prawa jazdy”;

MODUŁ 2 Przedsiębiorczość 145h; Realizacja praktycznie zorientowanych warsztatów: Kreowanie koncepcji biznesowej 15h, Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej15h , Nowoczesny marketing 15h, Źródła finansowania biznesu 15h, Rachunkowość małej firmy 15h, Biznes plan 15h, Prezentacja dla inwestora 15h, Symulacje biznesowe 25h, Rozwiązania przyjazne dla środowiska w praktyce przedsiębiorstw 15h.

– zadanie praktyczne – w toku poszczególnych zajęć studenci/tki wygenerują indywidualnie lub w grupach szereg koncepcji biznesowych, dla wybranych z nich wypracują modele biznesu, a następnie dla jednego najbardziej rokującego sukces przygotują biznes plan. Dla tego przedsięwzięcia opracują również prezentację dla inwestorów w formie teasera inwestycyjnego. Uwieńczeniem pracy studentów będzie prezentacja ich przedsięwzięć przed potencjalnymi inwestorami zorganizowana na zakończenie każdej edycji (współpraca uczelni z pracodawcami).

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. rozpoczynająca się w roku akademickim 2018/2019 – rekrutacja w marcu 2018 r.
2. rozpoczynająca się w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w marcu 2019 r.
3. rozpoczynająca się w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w marcu 2020 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym semestrze jeden z 3 ostatnich semestrów studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 30 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”