Przejdź do menu Przejdź do treści

Dla pracowników

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Szkolenia dla kadry administracyjnej

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”