Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli

 

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli dotyczącego nauczania języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracji. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia specjalności nauczycielskiej, którym do zakończenia kształcenia pozostało maks. 4 semestry studiów. Działania mają na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli w dodatkowe kompetencje związane z nauczaniem uczniów z doświadczeniem migracji (coraz częściej spotykany problem);

Zaplanowano:
Cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników UP i praktyków obejmujący zajęcia: Proces nabywania i uczenia się języka 4h, Język polski jako język edukacji szkolnej 6h, Nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji w rodzinie-prawne aspekty 2h, Międzykulturowość 4h, Psychologiczne aspekty migracji 4h, Nauczanie synchroniczne 4h, Kultura języka polskiego 6h.

Zadanie praktyczne: przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych z uczniami polskimi przebywającymi za granicą

Wizyty studyjne: Fundacja Edukacji Polonijnej, Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”