Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie uczelnią

W projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” zaplanowane są działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią. Ich celem jest usprawnienie procesu zarządzania Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, zwiększenie jego efektywności oraz wdrożenie zmian wynikających z Ustawy 2.0. Zastosowane rozwiązania służyć będą optymalizacji struktury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w uczelni.

W ramach realizacji zadań w obszarze zarządzania uczelnią przewidziano audyt struktury organizacyjnej, zdefiniowanie kluczowych procesów (Księga Procedur/ Procesów) oraz ich optymalizację. Te działania mają na celu dostosowanie struktury do realizowanych zadań, kultury organizacyjnej oraz uwzględnienie możliwości wynikających z Ustawy 2.0. Księga stanowić będzie podstawę do wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zaplanowany jest nowy system promujący postawy proaktywne i proinnowacyjne pracowników. Opracowana zostanie strategia rozwoju zasobów ludzkich w UP. Zostaną przygotowane i wdrożone kompetencyjne opisy stanowisk. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzone wartościowanie stanowisk pracy oraz opracowany odpowiadający mu system wynagrodzeń, a następnie – model oceny okresowej NNA i rekomendacja dotycząca szkoleń. Tak opracowany system pozwoli na skuteczne zarządzanie pracownikami, ich rozwój oraz motywowanie.

Interwencja projektowa obejmuje również rozwój bazy narzędzi informatycznych, które zwiększą efektywność wymiany informacji, poprawią jakość pracy oraz wpłyną na podniesienie skuteczności procesu zarządzania. M.in. wdrożone zostanie oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych oraz system do obsługi obiegu dokumentów, co przyczyni się do usprawnienia (optymalizacji) i elektronizacji procedur administracyjnych, zwiększenia dostępności usług, usprawnienia wymiany informacji, a tym samym poprawy komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczelni oraz Uniwersytetem a Studentami i Studentkami. Zostanie również dokonana rozbudowa systemu Uczelnia.XP w zakresie obsługi studiów i procesu dydaktycznego o nowe funkcjonalności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”