Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenia dla dydaktyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

26 marca 2021r. w godzinach 8:30 – 15:15 odbędzie się szkolenie on-line z Autoprezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego

w Krakowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”