Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu pn. „ Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 listopada 2020r. ogłaszamy rekrutację do II edycji Programu Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych.

Celem programu jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów kształcących się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyrażających chęć podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych, w tym planujących własny biznes oraz chcących uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje biznesowe European Business Competence License (EBC*L).

Do Programu mogą rekrutować się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadają status studenta/ studentki UP studiów stacjonarnych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
  • są studentami realizującymi jeden z czterech ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów

 

Regulamin_rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:

1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY wraz z klauzulą informacyjną– wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,

2) zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów,
3) orzeczenie o niepełnosprawności ( w celu potwierdzania niepełnosprawności jeśli dotyczy)

 

Dokumenty należy składać w terminie do 30 listopada 2020  r. :
• w kopercie w kancelarii Uczelni z dopiskiem „Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych” w godzinach 8.00-15.00 lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl –skany w/w podpisanych dokumentów w temacie „ Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych”

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych -deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych -kwestionariusz-osobowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”